Pharmacist Muhammad Shaikh Sadi

Product Executive, Globe Pharmaceuticals Ltd. Bangladesh

E-mail: sadi_pharm@yahoo.com

Phone: 8801717432197

Pharmacist Md. Mehedi Hasan

E-mail: mehedi365@yahoo.com